Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số
     
   
 

Để thực hiện được chức năng này bạn cần có:
1.Chữ ký số
2.Máy tính của bạn phải cài chương trình java, bạn có thể download tại đây .
(nếu bạn bỏ qua bước 2 chương trình sẽ kiểm tra và chuyển tới trang website để download java)
   
Skip Navigation Links
Trang chủ
Đăng nhập
Đăng ký
Nộp tờ khai
Tra cứu
Nộp thuế điện tử
Dịch vụ
Đăng ký chữ ký số